Oświadczenie uczestnika biegu

udział w biegu charytatywnym na rzecz chorych na ALS - memoriał Jana Svočáka

1) Uczestnictwo w imprezie

Oświadczam, że nie mam problemów zdrowotnych i jestem wystarczająco sprawny fizycznie, aby wystartować. w tej imprezie biegowej, w której biorę udział dobrowolnie na własną odpowiedzialność. Zapoznałem się z zasady i warunki imprezy  a na imprezie będę przestrzegał i respektował regulamin organizacyjny i polecenia organizatorów. Jestem w pełni świadomy/a, że ponoszę wszelką odpowiedzialność i ryzyko związane z moim udziałem w tym wydarzeniu oraz za wszelkie szkody na zdrowiu lub mieniu, które wystąpią u mnie lub które wyrządzę organizatorowi, partnerom wydarzenia lub osobom trzecim biorącym udział w wydarzeniu. Oświadczam, że w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia nie będę dochodził roszczeń z tego tytułu od organizatora lub osób trzecich. 


2) Jazda w pełnym ruchu ulicznym

Oświadczam, że znana mi jest ustawa nr 8/2009 Dz.U. (ustawa o ruchu drogowym oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw), a w szczególności następujące jej części:

§ 2 (1) W rozumieniu niniejszej ustawy przez ruch drogowy rozumie się korzystanie z autostrad, dróg, dróg lokalnych i dróg specjalnego przeznaczenia.
§ 2 (2) Dla celów niniejszej ustawy rozumie się dalej, co następuje:

  • (f) pieszy jest również użytkownikiem drogi poruszanie się pieszo,
  • i) na poboczu drogi to część drogi od krawędzi jezdni do krawędzi drogi,
  • x) jezdnia jest utwardzoną częścią drogi przeznaczoną głównie do ruchu pojazdów silnikowych

§ 52 (1) Pieszy jest zobowiązany do korzystania w szczególności z chodnika, po którym porusza się po prawej stronie. W przypadku braku chodnika lub gdy jest on nieprzejezdny, należy poruszać się lewym poboczem.Tam, gdzie nie ma pobocza lub pobocze jest nieprzejezdne, należy iść jak najbliżej lewej krawędzi jezdni.
§ 52 (3) Piesi mogą chodzić po poboczu lub po krawędzi jezdni. do dwóch obok siebiejeżeli nie zagrażają one lub nie ograniczają ruchu drogowego, w szczególności przy ograniczonej widoczności lub zwiększonym natężeniu ruchu. Przy ograniczonej widoczności, piesi idący po krawędzi lub na skraju drogi muszą nosić w widocznym miejscu elementy odblaskowe lub noszenie odblaskowej odzieży ochronnej.
- § 53 (1) Przechodząc przez jezdnię, pieszy powinien korzystać z przejście dla pieszych, wiadukt lub przejście podziemne. Na przejściu dla pieszych należy iść w prawo. Pieszy nie powinien wchodzić na jezdnię, jeżeli zbliża się pojazd mający prawo pierwszeństwa przejazdu; jeżeli pieszy znajduje się na jezdni, powinien niezwłocznie ustąpić pierwszeństwa takiemu pojazdowi.
(3) Poza przejściem dla pieszych dozwolone jest przecinać jezdnię tylko prostopadle do jej osi. Piesi mogą przekraczać jezdnię poza przejściem dla pieszych tylko wtedy, gdy uwzględniając odległość i prędkość nadjeżdżających pojazdów, nie powodują u ich kierowców zmiany kierunku lub prędkości.
(4) Przed wejściem na jezdnię pieszy musi upewnić się, że może to zrobić bez zagrożeniai nie może pozostawać w bezruchu ani zatrzymywać się na jezdni z jakiegokolwiek powodu po wjechaniu na jezdnię. Dotyczy to zarówno przejścia dla pieszych, jak i poza nim.


3) Przetwarzanie danych osobowych

Jako osoba, której dotyczą dane w rozumieniu § 11 ustawy nr 136/2014 Dz. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, wyrażam zgodę na to, aby stowarzyszenie obywatelskie Športuj srdcom o.z., nr identyfikacyjny: 50817132, Terasová 15/627, Svit, 05921 do przetwarzania moich danych osobowych w celu określonym poniżej. Dla celów niniejszej zgody, termin "Impreza" oznacza ALS Memorial Jan Svočák - Podtatranský cross półmaraton. Zdefiniowany cel: rejestracja i zgłoszenie udziału w Imprezie, przetwarzanie listy startowej i listy wyników Imprezy, utworzenie kartoteki/konta biegacza (imię i nazwisko, tytuł, ulica, kod pocztowy, kraj, narodowość, data urodzenia, płeć, kontakt e-mail, kontakt telefoniczny, firma ubezpieczeniowa, przetwarzanie pomiaru osiągniętego czasu na Imprezie, ocena osiągniętego czasu jako wyniku sportowego na Imprezie, publikacja osiągniętego czasu na stronie internetowej i innych portalach społecznościowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania na mój adres e-mail lub numer telefonu wyników oraz informacji lub wskazówek i propozycji organizacyjnych przed, w trakcie i po imprezie. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wszystkim osobom trzecim, partnerom i sponsorom organizatora. Wyrażam również pełną zgodę na udostępnianie przez organizatorów moich zdjęć z imprezy na stronie internetowej, w mediach społecznościowych dla osób trzecich lub partnerów i sponsorów organizatora.

Dobrowolnie wyrażam zgodę zgodnie z ustawą nr 136/2014 Dz. w sprawie ochrony danych osobowych, z późniejszymi zmianami.


4) Zmiana na liście startowej

Po uiszczeniu opłaty startowej za "ALS Charity Run - Memoriał Jana Svočáka" zwrot opłaty startowej nie będzie możliwy! Nie będzie również możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika biegu. Opłacona opłata startowa w przypadku nieuczestniczenia w imprezie przepada na rzecz organizacji charytatywnej dla osób utalentowanych.


5) Prawa organizatorów

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany oraz uzupełnień do regulaminu organizacyjnego, instrukcji, regulaminu imprezy lub odwołania imprezy. 


6) Oświadczenie uczestnika

Poprzez podanie danych osobowych podczas rejestracji na wydarzenie, uczestnik oświadcza, że podane dane osobowe są prawidłowe, prawdziwe i aktualne, W przeciwnym razie ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie może wyrządzić Organizatorowi imprezy podając błędne, nieprawdziwe lub nieaktualne informacje.