Prevádzkovateľ

Občianske združenie Športuj srdcom o. z., IČO: 50817132, sídlo: Terasová 15/627, 059 21 Svit je prevádzkovateľom Vami poskytnutých osobných údajov, ktoré bude spracovávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracováva.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracovávanie Vami poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov a bez ich spracovávania by sme nemohli poskytnúť kvalitu služieb v požadovanom rozsahu a taktiež naplniť záväzok voči našim partnerom, či ostatným dotknutým osobám.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu). Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Nami spracovávané Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim partnerom, alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Registrácia:

1) K odberu newslettra

Za účelom distribúcie e-mailového newsletteru Športuj srdcom o. z. zbiera a spracováva nasledujúce osobné údaje:

 • E-mailovú adresu
 • Meno
 • Priezvisko
 • Pohlavie

Vaše osobné údaje budú uložené na zabezpečenom úložisku. Newsletter zasielame iba príjemcom, ktorý sa k jeho odberu dobrovoľne prihlásili. K prihláseniu používame takzvaný dvojitý súhlas, kedy musíte odber newsletteru najprv potvrdiť kliknutím na odkaz v zaslanom e-maily, aby nemohla Vašu adresu prihlásiť tretia osoba. Ak dostanete newsletter bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, mohol Vám byť preposlaný známou osobou. Newsletter vždy obsahuje aktuálne informácie o pripravovaných akciách, či dotazníky ohľadom spokojnosti.Odber newsletteru je možné kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu na konci každého newsletteru zaslaného e-mailom. Športuj srdcom o. z. bude ukladať údaje do chvíle, kým súhlas s odberom newsletteru nezrušíte. Základom pre legálne spracovanie Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý ste udelili.

2) Na podujatie

Za účelom prihlásenia sa športové podujatie, Športuj srdcom o. z. zbiera a spracováva nasledujúce osobné údaje.

 • E-mailovú adresu
 • Meno
 • Priezvisko
 • Pohlavie
 • Ročník narodenia
 • Telefónne číslo
 • Poisťovňu

Vaše osobné údaje budú uložené na úložisku zabezpečenom dvojstupňovým overením. E-maily rozosielame pred podujatím, počas neho, ako aj po podujatí. Emaily obsahujú užitočné informácie ako: prípravu na beh, vhodnú výbavu,  poveternostné podmienky v deň podujatia, časový harmonogram, dostupnosť služieb v mieste podujatia, navigáciu, ako sa na podujatie dostaviť,  či možnosti parkovania v okolí podujatia. Taktiež nečakané súrne informácie či zmeny v podujatí. Ale aj namerané časy z behu, diplomy či fotky z podujatia.

Nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického ale aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • na neprenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: gdpr@als.run alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe.
Zodpovednou osobou je: Martin Svočák, bytom: Terasová 15/627, Svit 05921, gdpr@als.run