Operator

Stowarzyszenie Obywatelskie Sport z Sercem o. z., nr ID: 50817132, siedziba: Terasová 15/627, 059 21 Svit jest administratorem podanych przez Państwa danych osobowych, które będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas przetwarzania danych osobowych administrator działa zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Republiki Słowackiej oraz przepisami prawa Unii Europejskiej i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność osób, których dane dotyczą, oraz ochronę ich danych osobowych, które mu przekazano i które są przez niego przetwarzane.

Powody przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych jest częścią naszej działalności. Bez podania Państwa danych osobowych i bez ich przetwarzania nie bylibyśmy w stanie zapewnić odpowiedniej jakości usług w wymaganym zakresie, a także wypełnić naszych zobowiązań wobec naszych partnerów lub innych osób, których dane dotyczą.

Podstawa do przetwarzania danych osobowych

Obowiązujące przepisy pozwalają na przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa (tj. bez zgody osoby, której dane dotyczą) lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa oznacza, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych działań nawet bez Państwa zgody. Podstawą takiego przetwarzania Państwa danych osobowych są odpowiednie przepisy prawa mające zastosowanie do naszej działalności (usługi). Jeżeli nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych bez Państwa zgody, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie Państwa zgody.

Ujawnianie danych stronom trzecim

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe mogą być również ujawniane osobom trzecim, o ile jest to niezbędne do wykonania naszych zobowiązań wobec Państwa, naszych partnerów lub do świadczenia naszych usług. Przy wyborze tych partnerów zawsze dbamy o to, aby zagwarantować wysoki standard ochrony Państwa danych osobowych. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, mogą być przetwarzane w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach, które są stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Przekazywanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie do państw trzecich, których system prawny został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Rejestracja:

1) Subskrypcja Newslettera

W celu dystrybucji biuletynu e-mailowego Športuj srdcom o. z. gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

 • Adres e-mail
 • Nazwa
 • Nazwisko
 • Płeć

Twoje dane osobowe będą przechowywane na bezpiecznym nośniku. Newsletter wysyłamy tylko do odbiorców, którzy dobrowolnie się na niego zapisali. W celu subskrypcji stosujemy tzw. double opt-in, w ramach którego muszą Państwo najpierw potwierdzić swoją subskrypcję newslettera poprzez kliknięcie na link w wysłanym e-mailu, aby Państwa adres nie mógł zostać zasubskrybowany przez osoby trzecie. Jeśli otrzymują Państwo newsletter bez uprzedniej zgody, być może został on Państwu przekazany przez znaną osobę. Newsletter zawsze zawiera aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach lub ankiety satysfakcji. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z linku znajdującego się na końcu każdego newslettera wysyłanego pocztą elektroniczną. Sport z Sercem Sp. z o.o. będzie przechowywać dane do momentu wypisania się z newslettera. Podstawą zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda.

2) Dla imprezy

W celu dokonania rejestracji na wydarzenie sportowe, Sport by Heart Ltd. gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe.

 • Adres e-mail
 • Nazwa
 • Nazwisko
 • Płeć
 • Rok urodzenia
 • Numer telefonu
 • Zakład ubezpieczeń

Twoje dane osobowe będą przechowywane na urządzeniu pamięci masowej zabezpieczonym za pomocą dwuskładnikowego uwierzytelniania. Wysyłamy e-maile przed, w trakcie i po wydarzeniu. Maile zawierają przydatne informacje, takie jak: przygotowanie do biegu, odpowiedni sprzęt, warunki pogodowe w dniu imprezy, godziny, dostępność usług w miejscu imprezy, wskazówki, jak dojechać na imprezę oraz możliwości parkowania w okolicy imprezy. Również niespodziewane pilne informacje lub zmiany w wydarzeniu. Ale także czasy z biegu, dyplomy czy zdjęcia z imprezy.

Postępowanie z danymi osobowymi

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ręcznie lub za pomocą systemów elektronicznych. Administrator podjął wszelkie niezbędne i konieczne środki, nie tylko o charakterze technicznym, ale także kadrowym i kontrolnym, aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony Państwa danych osobowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Osoba zainteresowana ma prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 • nieprzenoszalność danych osobowych,
 • złożyć skargę lub wszcząć postępowanie do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 • wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Wszelkie pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować do nas na adres e-mail: gdpr@als.run lub bezpośrednio na adres administratora danych.

Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki powiadomić osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli takie naruszenie danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko dla praw osoby, której dane dotyczą.

Osoba odpowiedzialna

Administrator danych niniejszym przekazuje informacje o osobie odpowiedzialnej.
Osobą odpowiedzialną jest: Martin Svočák, przez: Terasová 15/627, Svit 05921, gdpr@als.run